REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ INTERNET

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady zakupu doładowań em-kart na wszystkich trasach autobusowych obsługiwanych przez PKS „TOUR” SP. Z O.O.,
 2. Regulamin określa również warunki doładowana em-kart za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do doładowań em-kart do zapoznania się z regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.

II. Użyte definicje

 1. Internetowy system sprzedaży biletów – serwis www.pks.jgora.pl, zwany dalej serwisem.
 2. Nabywca biletu – każda osoba lub jednostka organizacyjna dokonująca doładowania em-karty.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z możliwości internetowej doładowania em-karty.
 4. Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu.
 5. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autokarowe.
 6. Bilet - bilet elektroniczny będący wygenerowanym z Internetu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 7. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika.
 8. Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu www.pks.jgora.pl pozwalające na doładowania biletów em-kart przez Internet.

III. Zasady i warunki doładowania em-kart

 1. Użytkownik za pośrednictwem ustawień na stronie internetowej doładowuje em-karte na wybranej wcześniej trasie.
 2. Doładowanie em-kary można dokonać najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację usługi.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji doładowania em-karty jest poprawne zalogowanie się w systemie oraz podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet, oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej - akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za doładowanie poprzez system PayU, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 5. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu www.pks.jgora.pl, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. W formularzu transakcyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który przesłany potwierdzenie zapłaty doładowań em-kart.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 – potwierdzenie doładowania em-karty. Koszty wydrukowania biletu elektronicznego pokrywa każdorazowo Użytkownik.
 8. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 9. Dokonanie zakupu za pośrednictwem www.pks.jgora.pl skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Umownych Warunków Przewozu.

IV. Zwroty i zmiany zakupionych biletów

 1. Zwrotu za doładowanie biletu można dokonać bezpłatnie on-line poprzez serwis www.pks.jgora.pl i odpowiednie zakładki najpóźniej do 25 każdego miesiąca.
 2. Warunkiem możliwości zwrotu lub zmiany biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu.

V. Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www.pks.jgora.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. W przypadku wpisania nieprawdziwych lub nieistniejących danych podczas dokonywania zakupu biletu przez internet, przewoźnik ma prawo do anulowania biletu przed upływem okresu ważności biletu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 5. Serwis www.pks.jgora.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom państwowym informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo itp.)
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez serwis www.pks.jgora.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: UL. Obrońców Pokoju 1b, 58-500 Jelenia Góra. Reklamacja będzie rozpoznana przez Administratora serwisu w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 7. W treści reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres), adres e-mail (z którego dokonano zakupu), opis reklamacji dotyczącej danej transakcji, numer reklamowanego zamówienia.
 8. Reklamacje, które nie będą zawierały informacji wymienionych w pkt. 9 nie będą rozpoznane merytorycznie. Nabywca biletu zostanie poinformowany o pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Nabywcę biletu podczas rejestracji w serwisie.
 9. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia informacji w przypadku podania przez Nabywcę biletu błędnego adresu e-mail.