I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

Niniejszy „Regulamin przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt”, zwany dalej „Regulaminem”, zostaje wydany na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe i określa zasady i warunki przewozów pasażerskich w autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Tour Sp. z o.o., wykonujących przewozy w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Karkonoski.

§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • organizator – Powiat Karkonoski z siedzibą w Jeleniej Górze (kod pocztowy 58-500), ul. J. Kochanowskiego 10,
 • operator – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Tour Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (kod pocztowy 58-500), ul. Obrońców Pokoju 1B, tel. 75-64-22-102
 • autobus – autobus wykorzystywany przez operatora w powiatowym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Karkonoski,
 • przewóz – usługa przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego i zwierząt wykonywana przez operatora na sieci autobusowych linii komunikacyjnych w powiatowym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Karkonoski,
 • przejazd – przemieszczenie się autobusu pomiędzy przystankami na linii komunikacyjnej w powiatowym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Karkonoski,
 • kurs – określone w rozkładzie jazdy połączenie między dwoma przystankami końcowymi danej linii komunikacyjnej,
 • pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu poprzez wykupienie biletu na przejazd albo poprzez zajęcie miejsca w autobusie.

II. USŁUGI PRZEWOZOWE
WYKONYWANIE PRZEWOZÓW
§ 3

 1. W przypadku konieczności zmiany trasy przejazdu obsługa autobusu obowiązana jest do poinformowania o tym pasażerów.
 2. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie przewozu autobusem liniowym (w tym awarii autobusu liniowego), operator w ciągu 30 minut od chwili zaistnienia tej przyczyny wprowadzi do realizacji przewozów na linii obsługiwanej przez unieruchomiony autobus, począwszy od miejsca unieruchomienia, autobus rezerwowy.
 3. Bilet przejazdowy, ważny w unieruchomionym autobusie liniowym, zachowuje ważność w autobusie rezerwowym.

§ 4

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM ZACHOWAŃ PASAŻERÓW

 1. Podczas jazdy pasażer powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ogólnie obowiązujących norm zachowania w miejscach publicznych, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także postanowień zawartych w Regulaminie.
 2. Wsiadanie do autobusu oraz wysiadanie z niego dozwolone jest:
  1. na przystankach przelotowych wyłącznie po zatrzymaniu autobusu:
   • wsiadanie przednimi
   • wysiadanie tylnymi drzwiami
  2. na przystankach początkowo-końcowych wyłącznie poza czasem trwania czynności manewrowych.
 3. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami z dzieckiem, nie podlegają temu obowiązkowi.
 4. Pasażer, chcący wsiąść do autobusu na przystanku „na życzenie”, zobowiązany jest do wyraźnego zasygnalizowania chęci wsiadania poprzez podniesienie ręki, a chcący wysiąść z autobusu na przystanku „na życzenie”, zobowiązany jest odpowiednio wcześnie poinformować o tym obsługę autobusu.
 5. Pasażer, po wejściu do autobusu, obowiązany jest zakupić bilet przejazdowy, albo okazać kierowcy ważny bilet przejazdowy, a jeśli ma uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub przejazdu w oparciu o bilet ulgowy - okazać także dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
 6. Podczas jazdy na stojąco pasażer zobowiązany jest trzymać się poręczy lub uchwytów.
 7. Pasażer może przewozić w autobusach bagaż podręczny pod warunkiem, że nie będzie on przeszkadzać innym pasażerom, zasłaniać widoczności obsłudze autobusu, ani zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
 8. Dopuszcza się przewożenie w autobusach:
  • małych zwierząt domowych, jeżeli są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, klatce itp., zapewniających bezpieczeństwo pasażerów oraz nie zasłaniających widoczności obsłudze autobusu, ani nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
  • psów (w liczbie nie większej, niż 1 na jednego pasażera), w szczególności dużych, przewożonych poza odpowiednim dla nich koszem, klatką itp., jeżeli mają założony kaganiec, trzymane są na smyczy i nie są uciążliwe dla pasażerów, nie zasłaniają widoczności obsłudze autobusu, ani nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu; pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia psa z odpowiednim wpisem),
  • rowerów (wyłącznie w autobusach niskopodłogowych), jeżeli nie utrudniają przejścia innym pasażerom, nie zagrażają bezpieczeństwu pasażerów, nie zasłaniają widoczności obsłudze autobusu, ani nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu.
 9. Zastrzeżenia odnośnie do przewożonego w autobusie bagażu podręcznego oraz zwierząt:
  • pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem podręcznym lub zwierzętami oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta,
  • niedopuszczalne jest umieszczanie bagażu podręcznego lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 10. Podczas jazdy pierwszeństwo do zajmowania miejsc siedzących, w szczególności miejsc oznaczonych piktogramami „dla osoby z dzieckiem na ręku", "dla kobiety w ciąży" lub „dla osoby starszej lub niepełnosprawnej" mają:
  • osoby z dzieckiem na ręku,
  • kobiety w ciąży,
  • osoby starsze oraz niepełnosprawne.
 11. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone piktogramami „dla osoby z dzieckiem na ręku", "dla kobiety w ciąży", „dla osoby starszej lub niepełnosprawnej", „dla wózków dziecięcych lub inwalidzkich”, a sam nie należy do żadnej z tych grup społecznych, zobowiązany jest zwolnić to miejsce osobie uprawnionej.
 12. W okresie zagrożenia epidemicznego, w tym w okresie pandemii spowodowanej wystąpieniem COVID-19, pasażerowie mają obowiązek postępowania zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi, w szczególności muszą zasłaniać usta i nos.
 13. Zabrania się:
  • wsiadania i wysiadania z autobusu podczas ruchu autobusu oraz po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd autobusu,
  • otwierania drzwi autobusu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
  • podczas jazdy autobusu opierania się o jego drzwi oraz wychylania się przez jego okna,
  • użycia w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń awaryjnego otwierania drzwi i wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innego wyposażenia autobusu, przeznaczonego do użycia wyłącznie przez obsługę autobusu,
  • dawania nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania pojazdu,
  • niszczenia urządzeń i wyposażenia autobusu, w tym malowania i rysowania autobusu,
  • zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu,
  • spożywania w autobusie napojów alkoholowych, a także palenia w nim wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów,
  • spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to przeszkadzać pozostałym pasażerom lub spowodować zanieczyszczenie autobusu,
  • wchodzenia do autobusu na łyżwach, łyżworolkach, czy wrotkach, a także przebywania w nim w tych urządzeniach oraz na deskorolce lub na hulajnodze,
  • przebywania w autobusie w czasie manewrów technicznych na przystankach końcowych,
  • gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników i głośnego korzystania z telefonów komórkowych lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
  • żebrania i sprzedaży obnośnej,
  • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub postoju,
  • rozrzucania i rozdawania w autobusie ulotek oraz materiałów reklamowych bez uzyskania uprzedniej zgody operatora lub organizatora,
  • wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych, albo mogących narazić na szkody innych pasażerów lub ich mienie, albo mienie operatora,
  • zakłócania w jakikolwiek sposób spokoju obsługi autobusu lub pasażerów.
 14. Zabrania się przewożenia w autobusach:
  • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez uszkodzenie ich ciała, zanieczyszczenie mienia lub tp.,
  • przedmiotów, wywołujących odczucie odrazy,
  • broni (z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach),
  • materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących) oraz innych przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
  • innych przedmiotów, w tym również bagażu podręcznego, mogących podczas przejazdu przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody lub szkodę, zasłaniających widoczność obsłudze autobusu, lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

§ 5

OBSŁUGA AUTOBUSÓW

 1. Obsługę autobusów stanowią kierowca autobusu, kontroler biletów przejazdowych, a także inna osoba działająca w autobusie z upoważnienia operatora.
 2. Kierowca autobusu zobowiązany jest do:
  • udzielania pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu osobom z wózkami dziecięcymi z dzieckiem oraz osobom z widoczną niepełnosprawnością, m. in. osobom niedowidzącym, na wózkach inwalidzkich itp.,
  • sprzedaży biletów jednorazowych za odliczoną gotówkę,
  • utrzymywania w autobusach właściwych warunków dotyczących widoczności oraz właściwej temperatury w przestrzeni pasażerskiej,
  • nieprowadzenia podczas jazdy jakichkolwiek rozmów z pasażerami,
  • niepalenia w autobusie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
 3. Kierowca autobusu może odmówić przewozu osób:
  • nie stosujących się do Regulaminu, zagrażających porządkowi, niebezpiecznych, zachowujących się agresywnie wobec pasażerów lub kierowcy, albo w inny sposób uciążliwych dla obsługi pojazdu lub współpasażerów,
  • będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • wzbudzających odrazę zapachem, brudem, niechlujstwem, czy zachowaniem,
  • naruszających postanowienia § 4.
   W takim przypadku pasażerowi nie przysługuje prawo do żadnych rekompensat, w tym do zwrotu wniesionych opłat za przejazd.
 4. Obowiązki kontrolera biletów przejazdowych określa § 7.

III. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE
§ 6

 1. Opłaty za usługi przewozowe są wnoszone za pomocą dystrybuowanych przez operatora biletów jednorazowych (na okaziciela) uprawniających do odbycia jednego przejazdu w granicach określonych stref biletowych, i miesięcznych (imiennych) uprawniające w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca do odbycia dowolnej liczby przejazdów w granicach określonych stref biletowych.
 2. Bilety jednorazowe można nabyć wyłącznie u kierowcy autobusu za odliczoną gotówkę. Są one ważne wyłącznie na kursie, na który został wydany.
 3. Bilety miesięczne można nabyć w kasie biletowej na Dworcu Autobusowym w Jeleniej Górze, ul. Podwale 25, budynek Galerii Nowy Rynek, wejście od strony Alei Jana Pawła II.
 4. Posiadanie ważnego biletu stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń w razie wypadku komunikacyjnego.
 5. Brak możliwości wniesienia opłaty z powodu niemożności wydania przez kierowcę reszty nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.
 6. Pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, kierowca obowiązany jest wydać bilet.
 7. Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, zobowiązany jest do żądania wydania biletu przez kierowcę.
 8. W przypadku odmowy wydania przez kierowcę biletu pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, pasażer obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu operatorowi w sposób, określony w § 9.
 9. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych uprawnione są osoby zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz uprawnione na mocy stosownych ustaw dedykowanych określonym grupom społecznym.
 10. Bilet przejazdowy ważny do przystanku, znajdującego się w strefie biletowej 01, uprawnia do nieodpłatnego przejazdu od tego przystanku do Jeleniej Góry.
 11. Bilet przejazdowy ważny od przystanku, znajdującego się w strefie biletowej 01, uprawnia do nieodpłatnego przejazdu z Jeleniej Góry do tego przystanku.
 12. Przewóz bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt nie wymaga wniesienia opłaty.
 13. Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt ustanawiana jest przy naruszeniu warunków, o których mowa w § 4 pkt. 7, 8, 9, 12, 13 i 14.
 14. Wniesienie opłaty dodatkowej, nie zwalnia pasażera od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w przypadku, gdy jej wysokość przewyższa nałożoną opłatę.

 

IV. KONTROLA DOKUMENTÓW PRZEWOZU
§ 7

 1. Kontrola dokumentów przewozu prowadzona jest według zasad określonych w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 2. Pasażer podczas jazdy autobusem obowiązany jest posiadać ważny bilet przejazdowy, a jeśli upoważniony jest do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych posiadać także dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:
  • braku ważnego biletu lub
  • braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
  • naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt
   pasażer zobowiązany jest do przyjęcia wezwania do zapłaty właściwej należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej.
 4. Kontroler ma prawo:
  1. w razie odmowy zapłacenia należności za przejazd lub opłaty dodatkowej - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera,
  2. w razie niemożności ustalenia tożsamości pasażera - zwrócić się do Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z prawem uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera,
  3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę do której nie należy - zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
 5. Pasażer zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej, ma prawo do odwołania się od niej i w efekcie jej anulowania lub umorzenia w części lub całości, odroczenia jej spłaty lub rozłożenia na raty.
 6. Składanie skarg lub reklamacji dotyczących kontroli biletowej oraz udowodnienie posiadanego uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, może nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej w sposób przewidziany w § 9.

V. POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI W AUTOBUSACH
§ 8

 1. Operator w swojej siedzibie prowadzi Biuro rzeczy znalezionych w autobusach.
 2. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać tę rzecz obsłudze autobusu.
 3. Odbiór rzeczy pozostawionych w pojeździe odbywa się w siedzibie operatora, tj. w Jeleniej Górze (kod pocztowy 58-500), ul. Obrońców Pokoju 1B.

VI. PRZYJMOWANIE SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZOWANYMI PRZEZ OPERATORA PRZEWOZAMI, TERMINY ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI (NIE DŁUŻEJ, NIŻ 20 DNI) ORAZ SPOSOBY ICH ZAŁATWIANIA
§ 9

 1. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące funkcjonowania przewozów, w szczególności dotyczące czystości autobusów, punktualności kursowania, sprzedaży biletów kontroli dokumentów przewozu, informacji pasażerskiej na przystankach, zachowania obsługi autobusu itp., przyjmuje Operator w swojej siedzibie w Jeleniej Górze (kod pocztowy 58-500), ul. Obrońców Pokoju 1B, w dni robocze w godz. 10.00 do 12.00, osobiście w siedzibie Operatora, pisemnie, telefonicznie 75-64-22-106, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Skargi, wnioski i reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w ciągu 20 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia do operatora.
 3. Skargi i wnioski dotyczące w szczególności tras linii komunikacyjnych, rozkładów jazdy, liczby kursów, stanu technicznego przystanków, czy kontaktów z operatorem przyjmuje Organizator w swojej siedzibie w Jeleniej Górze (kod pocztowy 58-500), ul. J. Kochanowskiego 10, w dni robocze w godz. od 10.00 do 12.00, osobiście, pisemnie na adres Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pasażerowie oraz obsługa autobusów są obowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu.
 2. Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia autobusu z jego winy.
 3. Zarówno Organizator, jak i Operator nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku przerw czy opóźnień w ruchu lub zmian trasy przejazdu autobusów spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

Regulamin przewozu osób, bagażu podręcznego oraz zwierząt w autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Tour Sp. z o.o. - PDF